Õppemoodulist lähemalt

Esmakordselt Eestis hakatakse tudengitele süsteemselt õpetama lapse õigusi

Aina rohkem räägitakse ühiskonnas lapse õiguste tagamise vajalikkusest, siiski peame tõdema, et Eestis ei ole lapse õigusi süsteemselt õpetatud. Sellele kitsaskohale on viidanud ka ÜRO lapse õiguste komitee. Riigi sekkumine perekonna ellu (hooldusõiguse küsimused, elatis, vanema vastutus jt) on teravdanud vajadust tagada lastega kokku puutuvate spetsialistide süsteemne erialaväljaõpe, mis sisaldab mh oskusi last ära kuulata, mõista tema parimaid huve, esindada last menetluses ning kohtus jne.

„Ikka veel peame täiskasvanuile rõhutama, et otsustustes tuleb alati esikohale seada lapse huvid. Tihti puudub aga lapse huve vaagival sotsiaaltöötajal, juristil või kohtunikul vajalik pädevus. Ta ei tea, kuidas lapse huve parimal moel kaitsta. Tema professionaalne ettevalmistus pole sisaldanud eraldi lapse õiguste osa. Täiskasvanu teadmatus võib lapse hätta jätta, “ rõhutab MTÜ Lastekaitse Liit president Loone Ots.

MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel alustas Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituut koostöös TÜ õigusteaduskonnaga lapse õiguste ja heaolu valikulise õppemooduliga, mis on osaks sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magistriõppe kavast. Moodul juurutati veebruaris 2014 projekti „Lapse hääl!“ osana. Mooduli maht on 24 eap ja see sisaldab aineid inim- ja lapse õigustest, lastekaitsest ning praktilisest tööst laste ja peredega. Kohustusliku õppepraktika eesmärk on kinnistada teadmisi, oskusi ja pädevusi lapse õiguste vallas.

Lapse õiguste õpetamise vajadust on rõhutanud ka lasteombudsman Indrek Teder: “ÜRO lapse õiguste konventsiooni tõhusus sõltub sellest, kas selle sisu ja eesmärki tuntakse, mõistetakse ning ka rakendatakse. Lastega töötavatel spetsialistidel tuleb oma töös iga päev lapse õigustega arvestada ja tihti lapse õiguste kaitseks välja astuda. Lapse õiguste hea tundmine on selles töös hädavajalik.  Seepärast on mul siiralt hea meel, et lapse õiguste õpetamine tulevastele lastekaitse- ja sotsiaaltöötajatele, kohtunikele, prokuröridele, advokaatidele ja teistele lastega töötavatele spetsialistidele on saanud Tartu Ülikoolis hoo sisse. “

Õppemoodul koosneb järgmistest ainetest:

Sissejuhatus inimõigustesse (3 eap)
Lastekaitse ja sotsiaaltöö peredega (6 eap)
Sissejuhatus lapse õigustesse (3 eap)
Lapse õigused praktilises töös lapsega (6 eap)
Praktika (6 eap)

Pilootprojekti rahastavad EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel ning Sotsiaalministeerium MTÜ Lastekaitse Liit projekti „Lapse hääl!“ raames.

Lisainfo:

MTÜ Lastekaitse Liit projekti “Lapse hääl!” projektijuht:

Kiira Gornischeff

kiira@lastekaitseliit.ee

5377 1086

TÜ Ühiskonnateaduste  instituut:

Dagmar Kutsar

dagmar.kutsar@ut.ee

TÜ riigi- ja rahvusvahelise õiguse instituut:

Katre Luhamaa

katre.luhamaa@ut.ee