Lapse õigused ja kohustused

Lapse õiguste konventsioon

Maailmas elab väga palju inimesi, kes erinevad üksteisest vanuse, nahavärvi, harjumuste, kommete ja iseloomu poolest. Kõigil meil on oma soovid ja tahtmised, kuid kõik me, nii lapsed kui täiskasvanud, tahame end tunda turvaliselt. Et see nii oleks, on vajalik kokku leppida, milliseid reegleid peaksid kõik inimesed järgima.
Inimõigused on normid, mis õpetavad paremini märkama ja mõistma inimesi enda ümber ning nii endast kui teistest lugu pidama. Inimõigused kuuluvad nii lastele kui täiskasvanutele, kuid laste elu, arengu ja turvalisuse paremaks tagamiseks on täiskasvanute poolt koostatud ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) poolt vastu võetud eraldi dokument laste inimõigustest – lapse õiguste konventsioon.
ÜRO lapse õiguste konventsioonis kirja pandud õigused kuuluvad igale kuni 18-aastasele lapsele ja noorele inimesele kogu maailmas, hoolimata välimusest, nahavärvist, soost, emakeelest, uskumustest ja arvamustest ning rahvusest.
ÜRO lapse õiguste konventsioon
 – Igale lapsele on vajalik ja tähtis üles kasvada perekonnas. Vanemad on need, kellel on esmane kohustus last hoida, kaitsta ning tagada tema eakohane ja igakülgne areng.
 – Kõik lapsed kogu maailmas on üheväärsed.
 – Täiskasvanud, kes otsustavad lapsi puudutavate asjade üle, peavad oma tegevuses lähtuma laste huvidest.
 – Igal lapsel on õigus oma arvamusele ja õigus seda vabalt väljendada. Lapsel on õigus ära kuulamisele teda puudutavates asjades kodus, koolis ning ametiasutustes.
 – Igal lapsel on õigus koolis käia, õppida ja teadmisi saada. On tähtis, et igaüks saaks koolis julgustust ja toetust oma võimete ja oskuste arendamiseks.
 – Kui laps haigestub, on tal õigus saada vajalikku ja parimat arstiabi raviks ja tervise taastamiseks.
 – Igal lapsel on õigus elada täisväärtuslikku elu. Lapsel, kellel on vaimne või füüsiline puue, on õigus erihoolitsusele ja abile.
 – Igal lapsel on õigus väljendada ennast oma emakeeles, saada osa oma kultuurist ja rahvuslikest väärtustest.
 – Igal lapsel on õigus puhkusele ja vabale ajale, et kasutada seda mänguks ja meelepäraseks tegevuseks.
 – Igal lapsel on õigus olla koos ema ja isaga isegi siis, kui vanemad ei ela koos.
 – Igal lapsel on õigus olla kaitstud hooletu ja julma kohtlemise eest, samuti ei tohi ühtegi last kohelda ebaväärikalt ja alandavalt.
 – Kellelgi ei ole õigust kasutada last ära omakasupüüdlikel eesmärkidel, kaasa arvatud seksuaalselt.
 – Igal lapsel on õigus oma eraelu puutumatusele. Lapsele adresseeritud kirja ning lapse isiklikke märkmeid ei ole õigus ilma lapse loata lugeda.
 – Riigi valitsus peab hoolt kandma selle eest, et kõigi meie riigis elavate laste õigused oleks tagatud.

ÜRO lapse õiguste konventsiooni täisteksti leiad siit.

On oluline, et Sa teaks oma õigusi. Samas tuleb meeles pidada, et ka teistel, sind ümbritsevatel suurtel ja väikestel inimestel on samasugused õigused, mida peab austama ja järgima, seega igale õigusele vastab ka samaväärne ning oluline kohustus!

Lapse kohustused

Iga lapse heaolu ja turvalisus on meie riigi jaoks oluline.

Laste heaolu ja turvalisuse tagamiseks on Eesti riik 1991.aastal ühinenud ÜRO, milles on kirja pandud lapse inimõigused. Konventsiooniga on ühinenud peaaegu kõik maailma riigid.

ÜRO lapse õiguste konventsioonis kirja pandud õigused kuuluvad igale kuni 18-aastasele lapsele ja noorele inimesele kogu maailmas, hoolimata välimusest, nahavärvist, soost, emakeelest, uskumustest ja arvamustest ning rahvusest.

Tähtis teada õigustest:

 • Täiskasvanud, kes otsustavad lapsi puudutavate asjade üle, peavad oma tegevuses lähtuma laste huvidest.
 • Igal lapsel on õigus oma arvamusele ja õigus seda vabalt väljendada. Lapsel on õigus ära kuulamisele teda puudutavates asjades kodus, koolis ning ametiasutustes.
 • Igal lapsel on õigus koolis käia, õppida ja teadmisi saada.
 • Igal lapsel on õigus olla koos ema ja isaga isegi siis, kui vanemad ei ela koos.
 • Igal lapsel on õigus olla kaitstud hooletu ja julma kohtlemise eest, samuti ei tohi ühtegi last kohelda ebaväärikalt ja alandavalt.

Oluline on ka, et lapsed teavad oma õiguste kõrval ka oma kohustusi. Lapse kohustused on kirjas Eesti Vabariigi lastekaitseseadus.

III. osa LAPSE KOHUSTUSED

§ 18. Lapse kohustused vanemate ja perekonna ees

(1) Laps peab austama oma vanemaid ja kasvatajaid, nagu ka nemad peavad austama oma lapsi.

(2) Laps peab aitama oma abivajavaid vanemaid, vanavanemaid, õdesid-vendi ja üleskasvatajaid.

§ 19. Lapse kohustused ühiskonna ees

Laps on täisväärtuslik ühiskonnaliige. Tema kohustused ühiskonna ees küpsevad koos eaga. Laps peab:
1) täitma oma põhiseaduslikke kohustusi Eesti Vabariigi ees;
2) lugupidavalt suhtuma riigikorda ja tema seadustesse;
3) hoidma kultuuriväärtusi ja elukeskkonda;
4) kinni pidama väärika käitumise tavadest ja järgima elu-, töö- ja õpikoha reegleid.

§ 20. Laps ja kaasinimesed

(1) Laps peab kaasinimestega lugupidavalt käituma.

(2) Oma õiguste kasutamisel ei tohi laps kahjustada teiste laste ega täiskasvanute seaduslikke huve ja õigusi.

§ 21. Laps ja töö

(1) Eakohane ja vabatahtlik töö on lapse normaalse arengu tähtis tingimus. Laps hooldab iseennast, osaleb oma perekonna ühistes toimetustes ja töödes.

(2) Riik ja kohalikud omavalitsused loovad laste tööks vajalikud tingimused. Sotsiaaltalitus jälgib lapse töötamise vastavust töö ohutuse ja tervise kaitse nõuetele ning käesoleva seaduse põhimõtetele.

§ 22. Lapse koolikohustus

Lapsel on koolikohustus vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele.
[RT I 2010, 41, 240 – jõust. 01.09.2010]

§ 23. Lapse kohustus hoida oma tervist

Iga laps peab hoidma oma tervist ja seda mitte rikkuma, et olla kord ise täisväärtuslik elujätkaja.

§ 231. Alaealise liikumisvabaduse piirang

(1) Laps on kohustatud järgima avalikku korda.

(2) Alla 16-aastasel alaealisel on keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 23.00–6.00. Ajavahemikus 01.06–31.08 on alaealisel keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 24.00–5.00.

(3) Kohalikul omavalitsusel on õigus käesolevas paragrahvis sätestatud öist liikumispiirangut ajutiselt lühendada.

(4) Käesolevas paragrahvis sätestatud kohustuse mittejärgimise korral kohaldatakse haldusvastutust vastavalt haldusõiguserikkumiste seadustiku §-le 142.
[RT 1998, 17, 264 – jõust. 08.03.1998]

Seega on lapsel tähtis teada kohustustest:

 • Lapsel on kohustused oma perekonna ja vanemate ees, ühiskonna ees, kaasinimeste ees.
 • Laps peab täitma koolikohustust.
 • Lapsel on kohustus hoida oma tervist.
 • Laps on kohustatud järgima avalikku korda. Oluline on teada, et alla 16-aastasel alaealisel on keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades ajavahemikus 23.00-6.00.

Riik peab kandma hoolt selle eest, et kõigi laste õigused oleksid tagatud ja et hädasolevatele lastele antaks õigeaegset ning vajalikku abi.

Alates 1.jaanuarist 2009 on nii lastel kui täiskasvanutel võimalus pöörduda abi ja nõu saamiseks laste abitelefonile 116 111.

All Sotsiaalministeeriumi töörühma kokkuvõtted antud teemal (2007)

Võrdväärse ühiskonnaliikmena kasvavad lapse kohustused riigi ja ühiskonna ees koos vanusega. Laps peab vastavalt oma vanusele:

 • austama oma kodumaad;
 • lugu pidama riigikorrast ja seadustest;
 • hoidma loodus-, kultuuri- ja elukeskkonda;
 • tunnustama käitumise üldtunnustatud tavasid (vajalik on välja anda juhendmaterjal, mis on ka lastele arusaadav);
 • tundma huvi talle suunatud teabe vastu ja õppima leidma talle huvi pakkuvat teavet;
 • osalema eakohastes ettevõtmistes.

Võrdväärse perekonna liikmena on lapsel kohustused oma perekonna ja kasvatajate ees. Laps peab oma vanusele vastavalt:

 • austama oma vanemaid ja kasvatajaid (hooldajaid) nagu nemad peavad austama last;
 • abistama oma vanemaid, kasvatajaid (hooldajaid) ja teisi pereliikmeid ning osalema perekonna ühistes tegevustes ja igapäeva töödes;
 • laps peab hoidma puhtust ja korda.

Laps peab kaasinimeste austamisel ja toetamisel:

 • abistama nõrgemaid;
 • käituma ja suhtlema kaasinimestega lugupidavalt;
 • oma õiguste teostamisel arvestama teiste laste ja täiskasvanute õigustega.

Lapse kohustus hoida oma tervist:

 • laps peab hoidma oma tervist;
 • laps peab vastutama isikliku hügieeni eest;
 • laps peab toituma tervislikult;
 • laps peab arendama oma kehalist võimekust;
 • laps peab puhkama (magama) ja viibima värskes õhus.

Lapse õppimise kohustus:

 • laps peab täitma koolikohustust;
 • laps peab õppima vastavalt oma võimetele;
 • laps peab õppima tegema ea- ja võimetekohast tööd (ei pea silmas tööd töö seadusandluse tähenduses);
 • lapsel on kohustus austada oma õpetajaid ja juhendajaid nagu nemad peavad austama last;
 • laps peab valmistuma iseseisvaks eluks.