Uuring “Laste osalus ja kaasamine koolis”

22. november, 2014 0

MTÜ Lastekaitse Liit peab vajalikuks järjepidevalt ellu viia lapse õiguste konventsiooni rakendamist puudutavaid uuringuid (eelmisel aastal avaldati uuring  Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”, mis keskendus KOV´i tasandile). Käesoleval aastal 01.06.-15.10. läbiviidud uuring keskendub keskkonnale, millega lapsed ja noored igapäevaselt kokku puutuvad – koolile. Uuringu “Laste osaluse toetamine ja kaasamine koolis” eesmärgiks oli laste ja noorte seas läbiviidava küsitluse käigus välja selgitada, mil määral kaasavad koolid lapsi koolielu puudutavatesse otsustesse, mil viisil ja mis teemadel nad seda teevad. Samuti, kas kaasamine on laste ja noorte arvates piisav, mis teemadel nad sooviksid sõna sekka öelda, ning mil viisil nad seda kõige meelsamini teeksid.

Kool on laste ja noorte elus tähtis sotsiaalne keskkond, mis peab olema turvaline ning toetama nende igakülgset arengut. Kooli eesmärgiks peab olema õppekeskkonna arendamine, kus õpilased on motiveeritud ja rahulolevad.

Ainuüksi 1. klassi läks 2014/2015 õppeaastal ca 15 000 õpilast. Üldhariduskoolide päevaõppe ca 137 000 õppuri õpetamine ja kasvatamine on väljakutse mitte ainult kodu ja kooli, vaid kogu ühiskonna jaoks. ÜRO lapse õiguste aluspõhimõtete kohaselt on laps autonoomne ja aktiivne õiguste kandja, olenemata oma vanusest. See põhimõte on väljendatud LÕK´i artiklis 12, mis sätestab lapse õiguse oma seisukohale igas teda puudutavas küsimuses ning õiguse ärakuulamisele ja arvesse võtmisele lähtuvalt tema east ja küpsusest. Kaasamine on aktiivne tegevus, millega edendatakse laste ja noorte võrdväärset rolli ühiskonna liikmetena, ning on ennekäike tegevus, mis edendab laste ja noorte enda kogemust osalejaks olemisest. Õpetajatel ja koolil tervikuna on seega kaasajatena tähtis roll. Samas vastutus laste kodanikuks kasvatamisel ei ole üksnes koolil, oluline roll on ka toetaval kodul, koolivälisel tegevusel (organisatsioonid, huviringid), ning ühiskonna hoiakutel tervikuna. Arenenud demokraatiat iseloomustab ühiskonna kõigi sotsiaalsete rühmade (sh laste ja noorte) huvide ja vajadustega arvestamine ning nende sotsiaalne kaasatus.

Kokku osales uuringus 1787 last ja noort (1383 eesti- ja 404 venekeelse emakeelega). Soolises lõikes: 766 mees-  ja 1021 naissoost vastajat. Vastajate vanus 7-26, keskmine vanus 12,35 eluaastat. Positiivsena saab välja tuua, et küsimustikule vastasid eestikeelsed õpilased 212-st ja venekeelsed õpilased 63-st koolist üle Eesti (esindatud nii põhikoolid, gümnaasiumid, kutsekoolid kui ka lasteaiad (1 vastaja) ja ülikoolid (1 vastaja TÜ, 1 vastaja TLÜ), samuti olid vastajad viiest väljaspool Eestit asuvast koolist (Soome, Saksamaa)). MTÜ Lastekaitse Liit on väga tänulik kõikidele uuringus osalenud lastele ja noortele ning nende juhendajatele.

Suured tänud koostööpartneritele, kes küsimustiku levitamisele kaasa aitasid: Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti Noorsootöö Keskus, Haridus- ja Teadusministeerium (eraldi tänu Tiina Petersonile), jpt. Uuringu koostamist toetas Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu.

Laste elu, arengu ja heaolu tagamiseks ei piisa ainult lapse õiguste sätestamisest õigusaktides. Selleks, et LÕK´is tunnustatud õigused oleks igapäevaelus igale lapsele tagatud, saame me kõik kaasa aidata. Oluline on, et laste arvamused neid puudutavate küsimuste käsitlemisel oleks välja selgitatud ning otsuste tegemisel arvessevõetud vastavalt nende eale, võimetele ja küpsusele. Seega teeb murelikuks asjaolu, et küsitluses kinnitas paraku ainult 33% lastest ja noortest, et kool on neid kaasanud koolielu korraldamisesse, samas kui 75% õpilastest soovib antud teemadel kaasa rääkida (13-aastane tüdruk Kääpalt: „Oluline, et suuri otsuseid ja valikuid ei tehtaks ilma õpilaste arvamust arvestamata, ja arutataks kõigiga otsuse tegemise vajalikkust või mittevajalikkust.“ ).

Käesoleva uuringu üheks eesmärgiks on tekitada ühiskonnas aktiivset arutelu laste osalemisest ja kaasamisest koolikeskkonnas. Teema olulisust ja aktuaalsust ühiskondlikul tasandil näitab lisaks uuringust osavõtu aktiivsusele ka asjaolu, et lapsed ja noored tegid väga palju ettepanekuid koolis osalemise ja kaasamise edendamiseks. Koolidel on seega vaja senisest enam pöörata tähelepanu asjaolule, et laste ja noorte kaasamine edendab koolielu ja tugevdab ühtekuuluvust kooli tasandil.

Julgustame kõiki uuringu tulemustega tutvuma, ettepanekuid arvestama ja parimaid praktikaid ka oma omavalitsuses rakendama!

Tutvu uuringu tulemustega siin: Laste ja noorte osalus ja kaasamine koolis